ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EASY-M WEBSHOP

Met haar website biedt easy-m een online handelsplatform aan voor de verkoop van Apple Inc. producten, bijhorende accessoires, accessoire dienstverlening en kantoorproducten. Neem gerust kennis van ons online aanbod en ontdek hoe we U kunnen helpen.

Easy-m is een initiatief van:
Maes NV
Technologiestraat 35
B-1082 Brussel
Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0408.220.342.

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via info@easy-m.be contacteren. Wij vragen U om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

De online-verkoop richt zich hoofdzakelijk tot de Belgische markt. Easy-m zal op verzoek van de klant ook producten en diensten leveren in Frankrijk en Nederland.

DEFINITIES

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met easy-m in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘easy-m’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Easy-m. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.
‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen.
‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door easy-m aan de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk vooraf wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

Easy-m behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

AANBOD EN AANVAARDING

Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Easy-m engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert easy-m hierbij de beste technische middelen en standaarden op de markt. Hiervoor baseert easy-m zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van easy-m. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan uiterlijk binnen 15 kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden, zoals een beperkte geldigheidsduur, van toepassing te stellen op een specifiek aanbod of promotie. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is easy-m niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door easy-m worden gecorrigeerd.

In afwijking van onze online ordermethode moet de Koper voor bepaalde specifieke en of unieke producten, contact opnemen met easy-m. In dat geval zal easy-m een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

De Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen zoals Reprobel, Auvibel en Recupel. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid na mededeling van het ondernemingsnummer. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

Easy-m heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

De Aanvaarding

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van easy-m moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. Easy-m zal binnen uiterlijk 7 kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Easy-m kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal easy-m de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Easy-m zal uiterlijk binnen 14 kalenderdagen reageren op een productorder. Indien easy-m het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Easy-m kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

BETALING

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de prijs zoals vermeld was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de Koper easy-m hieromtrent binnen de 7 kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de 7 kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalmiddelen zoals aangeduid op onze website. Easy-m neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Ingenico staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Bij wijze van uitzondering en in afwijking van bovenstaand principe kan de Koper een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. In dat geval heeft de Koper een betalingstermijn van 14 dagen na orderbevestiging.

Easy-m stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Easy-m behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

LEVERING EN INSTALLATIE

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt, uiterlijk binnen 30 dagen na de orderbevestiging. Gezien de specifieke aard van de producten kent easy-m zichzelf het recht toe om een ruimere leveringstermijn te bedingen. Deze afwijkende leveringstermijnen worden steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd. De vermelde leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter.

De Koper kan de overeenkomst ten alle tijde beëindigen door te mailen naar webshop@easy-m.be met vermelding van het ordernummer en reden van annulatie. In dergelijk geval van beëindiging zal easy-m spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

Easy-m doet voor de levering beroep op externe partijen (meer bepaald: B-Post, UPS, Kiala), hetgeen invloed kan hebben op de levering. Easy-m neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe transporteur voorstelt volgen.

Easy-m draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de bestelde producten. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan Easy-m bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de producten. Easy-m is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

De Koper heeft de mogelijkheid om mits betaling de verdere installatie van software en hardware door een interne medewerker van easy-m te laten doen. Dit kan in één van onze vestigingen of bij de Koper thuis.

GEBREKEN EN KLACHTEN

Easy-m heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Mocht u toch niet tevreden zijn mag u zich wenden tot webshop@easy-m.be. Wij zullen dit dan spoedig behandelen.

Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd. Bijkomende commerciële garanties doen geen afbreuk aan wettelijke garanties.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan easy-m, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten dienen terug verzonden te worden naar easy-m, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper.

Easy-m raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
 • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van easy-m of de producent.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Easy-m is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal easy-m deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Easy-m is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

Bij elke herstelling, al dan niet onder garantie, moet de Koper ook akkoord gaan met de op dat ogenblik geldende technische voorwaarden.

HERROEPINGSRECHT

Iedere Consument beschikt daarenboven over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De Consument hoeft het gebruik van zijn herroepingsrecht niet te motiveren. De Consument is evenmin gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)
 • Overeenkomsten waarbij de consument easy-m specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter Easy-m bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest ((Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)


De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan easy-m:

 • Specificatie van de goederen
 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt
 • Naam en adres van de Consument
 • Handtekening van de Consument indien de herroeping per brief gebeurd

De consument kan gebruik maken van het formulier herroepingsrecht dat men kan terugvinden op onze website.

Nadat hij easy-m op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar easy-m, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

Stel dat de Consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal easy-m zorg dragen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De kosten van installatie en alle bijkomende leveringskosten indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door easy-m worden niet terug betaald.

Deze terugbetaling zal spoedig gebeuren, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft easy-m het recht om de terugbetaling op te schorten. Easy-m betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Easy-m is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

De consument dient de voorwaarden van het heroepingsrecht te respecteren. Indien dit niet het geval is zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Easy-m verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

OVERMACHT

Indien easy-m door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is easy-m niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Easy-m is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij easy-m en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Easy-m hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. De handelstekens die wij gebruiken op onze website worden eveneens beschermd als (geregistreerde) handelsnaam. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van easy-m.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van easy-m, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil loopt, of is ontstaan of is uitgevoerd. Indien de klant een handelaar is, zal elk geschil uitsluitend tot de bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Brussel.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EASY-M WINKELS

1. Onder verkoper wordt verstaan : de N.V. Maes, met maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Technologiestraat 35, en met ondernemingsnummer 0408.220.342. Onder koper wordt verstaan : de klant.

2. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien die documenten van recentere datum zijn. Indien de klant onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen heeft in zijn moedertaal, belet dit geenszins de toepassing ervan.

3. Elke aanbieding onzerzijds geschiedt geheel vrijblijvend. De koopovereenkomst komt pas tot stand na onze schriftelijke bevestiging van de bestelling.

4. De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

5. Behoudens uitdrukkelijke vermelding, zijn de leveringstermijnen niet bindend. Ze worden slechts ter inlichting vermeld en vormen geen essentieel element van de overeenkomst. Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval worden ingeroepen om de bestelling te annuleren, de levering te weigeren, de facturen niet te betalen of schadevergoeding te eisen. Toeval of overmacht geven ons het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

6. De levering geschiedt op het adres van de winkel waar de goederen worden aangekocht. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. Een verzending van de goederen geschiedt steeds op risico van de bestemmeling, welke de bijzondere leveringsvoorwaarden ook mogen zijn.

7. Onze facturen zijn opgemaakt tegen het tarief dat geldt op de leveringsdag. Onze prijzen gelden inclusief BTW tenzij de klant handelaar is. Het wisselrisico komt ten laste van de koper.

8. Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar op onze zetel te Brussel op de factuurdatum. De niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag maakt het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

9. Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van een rente van 1,5 % per maand en een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 50 als vaste vergoeding voor de geleden schade. In geval van vertraging in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren.

10. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke en precieze klacht binnen 8 dagen na ontvangst ervan. Eventuele tegenvorderingen kunnen niet met de vorderingen onzerzijds worden verrekend. Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald in hoofdsom, intresten en schadevergoeding, blijven deze eigendom van de verkoper en machtigt de klant hem de aangekochte goederen terug te nemen, waar die zich ook mogen bevinden. In geval van herstelling is de verkoper gerechtigd de goederen bij zich te houden tot volledige betaling.

11. De klant geniet de wettelijke garanties op de aangekochte goederen. De verkoper kan evenwel enkel aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of beschadiging aan de aangekochte goederen zelf en niet voor de indirecte schade of gevolgschade. De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van de verkoper is bovendien beperkt tot de waarde van de aangekochte goederen.

12. Zo een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door de bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen ervan. In voorkomend geval zullen partijen de ongeldige of nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

13. Alle overeenkomsten gesloten tussen partijen en onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van de gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, of één ervan, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd. Indien de klant een handelaar is, zal elk geschil uitsluitend tot de bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Brussel.


ALGEMENE VOORWAARDEN EASY-M TECHNISCHE DIENST

1. GEGEVENS: Maes nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de vernietiging of wijziging van gegevens (bestanden, muziek, foto’s, video, ...) die voorkomen op toestellen die voor herstelling bij haar worden binnengebracht. Het komt de klant toe regelmatig back-ups te maken van deze gegevens. Elke RMA zal onderworpen worden aan een MRI-test die de technische gegevens van het toestel verzendt naar de fabrikant.

2. AANSPRAKELIJKHEID: Maes nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de toestellen die wordt opgelopen tijdens het transport of de behandeling van de toestellen.

3. WAARBORG HARDWARE: Behoudens andersluidend akkoord wordt deze waarborg enkel verleend indien het toestel vergezeld is van een factuur of kasticket uitgaande van Maes nv. Maes nv respecteert de wettelijke en commerciële waarborgen die de klant geniet.

4. WAARBORG SOFTWARE: Herstellingen binnen of buiten de waarborgperiode die geen vervanging van onderdelen vergen, zijn softwareherstellingen. De installatie of configuratie van uw computer, maar ook het nemen en terugplaatsen van back-ups bij het vervangen van een harde schijf valt onder deze noemer en hoe dan ook buiten elke waarborg. Deze herstellingen worden steeds apart gefactureerd tegen uurtarief. Wij (her)installeren slechts de software die werd meegeleverd bij de aankoop van het toestel door de klant.

5. WAARBORG OP HERSTELLING: Alle hardware-herstellingen genieten een bijkomende waarborg van 3 maanden vanaf de datum van herstelling voor zover het gaat om een identiek probleem dat niet werd veroorzaakt door een onoordeelkundig gebruik door de klant. Voor het overige blijft de initiële waarborgtermijn van toepassing.

6. VERBINTENIS TOT AFHALING VAN DE GOEDEREN: Alle goederen die voor herstelling aan Maes nv toevertrouwd werden, moeten door de klant binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de melding (per e-mail, fax of post) die naar de klant verstuurd wordt, afgehaald worden. Indien dat niet gebeurt, zal aan de klant een aangetekende aanmaning tot afhaling binnen de maand worden verstuurd. Indien daaraan opnieuw geen gevolg wordt gegeven, zal Maes nv het recht hebben om de goederen te vernietigen zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden aangesproken.

7. HERSTELLING ZONDER WAARBORG - BESTEK: Voor elke herstelling waarop geen waarborg van toepassing is, zal door Maes nv na ondertekening door de klant van een Service Bon en betaling van een bedrag van 45 EUR, inclusief BTW, op basis van een eerste diagnose een herstelbestek worden opgemaakt dat één maand geldig blijft. Dit bestek zal een duidelijke indicatie geven van de uit te voeren herstelling en de kostprijs ervan. De herstelling zal pas worden uitgevoerd nadat de klant dit herstelbestek heeft aanvaard. Indien de herstelling niet wordt besteld blijft het betaalde bedrag van 45 EUR verworven voor Maes nv. Indien tijdens de herstelling en na grondige analyse van het toestel zou blijken dat de herstelkost hoger ligt dan de initieel vooropgestelde herstelkost zal Maes nv de klant daarvan onmiddellijk inlichten waarna deze de keuze zal hebben om ofwel het toestel te laten herstellen aan deze hogere herstelkost ofwel het toestel onhersteld terug te nemen in welk geval hij het betaalde bedrag van 45 EUR terug krijgt. Na herstelling wordt het betaalde bedrag van 45 EUR verrekend met de te betalen herstelkost.